Depression

Depression är en vanlig åkomma som utmärks av en ihållande känsla av sänkt stämning, ihållande trötthet och en brist på energi som kan pågå över en längre period. Denna hälsostörning påverkar våra tankar, känslor och beteenden och kan göra det utmanande att hantera vardagens krav. Det är viktigt att förstå att depression är mycket förekommande men många personer kan uppleva betydlig förbättring med rätt behandlingsmetoder.

Vad innebär depression:

Depression är mer än tillfällig sorg eller nedstämdhet, och det är ingen enkel sak att bara "rycka upp sig". En person som lider av depression upplever en mängd symtom, inklusive ihållande nedstämdhet, överväldigande trötthet och brist på energi. Dessa symtom är närvarande under större delen av dagen och har pågått i minst två veckor. För att ställa diagnos på depression, lyssnar läkaren eller psykologen på din egen beskrivning av din mentala hälsa och ställer specifika frågor om dina symtom. Det finns inget enkelt test eller prov som kan påvisa depression, diagnosen grundar sig istället på informationen som framkommer under samtalet mellan dig och din vårdgivare. Ibland kan vårdgivaren använda ett standardiserat frågeformulär och utföra tester och undersökningar för att utesluta andra möjliga orsaker till dina symtom.

Primär depression:

Är den vanligaste formen av depression och den kan variera i svårighetsgrad, från mild till måttlig till svår, beroende på hur mycket den påverkar din vardag:

 • Vid mild depression är det möjligt att utföra de flesta vardagssysslor, även om det kan kännas påfrestande.

 • Vid måttlig depression är det svårt att klara av dagliga aktiviteter och arbete, och det är uppenbart för andra att något inte är som det brukar vara.

 • Vid svår depression påverkas alla delar av livet i grunden, och det kan kännas överväldigande att hantera även de mest grundläggande behoven, som att äta, sova och arbeta.

Kronisk eller långvarig depression innebär att symtomen har varit närvarande i minst två år, och under denna tid har det inte funnits mer än två månader utan depressionssymtom.

Riskfaktorer för Depression

 • Utsatta händelser och hög stressnivå, såsom övergrepp, förlusten av en nära anhörig, problematiska relationer, skilsmässa, att ha barn med speciella behov och allvarliga ekonomiska svårigheter.

 • Ärftlighet, där närvaron av nära genetiska släktingar som har haft depression, bipolär sjukdom, alkoholproblem eller självmord kan öka risken.

 • Samtidig förekomst av andra psykiska sjukdomar, till exempel ångest, ätstörningar eller sömnsvårigheter.

 • En svår barndom eller uppväxt, som kan öka sårbarheten för depression senare i livet.

 • Missbruk av alkohol eller droger.

Symtom på Depression

Många människor upplever en depression en gång i livet medan andra kan drabbas av återkommande episoder. Symtomen på depression är vanligtvis både psykiska och fysiska och påverkar en stor del av dagen. För att få en diagnos av depression måste symtomen vara närvarande i minst två veckor. Typiska symtom på depression inkluderar:

 • Nedstämdhet, känsla av hopplöshet eller tomhet.

 • Ilska, irritation eller frustration, även över småsaker.

 • Förlust av intresse för tidigare njutbara aktiviteter, såsom hobbies, träning och socialt umgänge.

 • Minskad sexlust och minskat intresse för nära och kära.

 • Sömnproblem, inklusive svårigheter att somna, tidig uppvaknande eller ökad sömnighet.

 • Trötthet, brist på energi och svårigheter med dagliga uppgifter.

 • Aptitförändringar som kan resultera i viktminskning eller viktökning.

 • Ångest, känsla av rastlöshet och överdriven oro.

 • Nedsatt kognitiv förmåga, såsom svårigheter att tänka, tala eller röra sig långsammare än vanligt.

 • Känsla av värdelöshet och självanklagelser.

Behandling för Depression

Målet med behandling för depression är att förbättra livskvaliteten förmågan att hantera vardagen och minska risken för återkommande depressionsepisoder. De två vanligaste behandlingsmetoderna för depression inkluderar användning av antidepressiva läkemedel och psykologisk terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT). Dessutom spelar självomsorgsåtgärder en viktig roll särskilt fysisk aktivitet, som forskning har visat ha en positiv effekt på att minska depressionsymtom. Det finns olika typer av antidepressiva läkemedel tillgängliga men vid mild till måttlig depression används oftast en klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det tar vanligtvis flera veckor innan dessa läkemedel börjar verka och de kan orsaka biverkningar särskilt i början av behandlingen. Det kan kännas utmanande i början, men det är viktigt att inte avsluta behandlingen för tidigt.

Vid allvarlig depression kan det vara nödvändigt med behandling på en psykiatrisk klinik på sjukhus, särskilt om det finns en risk för självmord eller om depressionen är så svår att det påverkar grundläggande funktioner som ätande och sömn. Denna intensivare vård kan vara livsavgörande och hjälpa till att stabilisera tillståndet. Sammanfattningsvis innebär behandlingen för depression en kombination av medicinering, terapi och egenvård, anpassad efter individuella behov. Det är viktigt att söka professionell hjälp om du eller någon du känner upplever depressionssymtom, eftersom tidig intervention kan vara avgörande för att förbättra livskvaliteten och främja återhämtning.