OCA

Totalprotein

P-Protein

P-Protein, även känt som totalprotein, är den sammanlagda koncentrationen av alla proteiner i plasma. Det spelar en central roll i kroppens funktioner och används för att bedöma näringsstatus samt övervaka inflammatoriska tillstånd.

Vad är P-Protein?

P-Protein, även kallat totalprotein, är den samlade koncentrationen av alla proteiner i plasma. Det inkluderar olika typer av plasmaproteiner som har oberoende biosyntes från varandra. Det innebär att ett normalt plasmaproteinvärde inte utesluter att ett enskilt protein har en patologisk koncentration.

P-Proteinets funktion i kroppen

P-Protein spelar en viktig roll i kroppens funktioner, inklusive transport av sköldkörtelhormoner och vitamin A från levern till andra delar av kroppen. Förändringar i P-Protein kan indikera näringsbrist, leverproblem, inflammation eller andra medicinska tillstånd. Dess halveringstid är kort, vilket gör det till en användbar markör för att övervaka näringsstatus och akuta inflammatoriska processer.

Varför Analyseras P-Protein?

Analysen av P-Protein är viktig för att bedöma näringsstatus och för att identifiera potentiella inflammatoriska tillstånd. Förhöjda eller sänkta nivåer av P-Protein kan indikera näringsbrist eller inflammation i kroppen. Det används också som en markör för att övervaka behandlingsresponsen vid vissa specifika medicinska tillstånd. P-protein används för att spåra rubbningar i protein- och/eller vattenomsättningen men används väldigt sällan

Vad Innebär Förhöjda eller Sänkta Nivåer av P-Protein?

Förhöjda nivåer av P-Protein kan indikera näringsbrist, leverproblem, akut inflammatorisk respons eller andra medicinska tillstånd. Sänkta nivåer kan tyda på proteinbrist, malnutrition eller kroniska inflammatoriska tillstånd.

Referensvärden för P-Protein

Referensvärdena för P-Protein kan variera mellan olika laboratorier och analyser, normala värden förväntas ligga inom referensintervallet 64 - 79 g/L. Det är viktigt att tolka P-Proteinresultat i samband med andra kliniska och laboratoriemätningar för att få en övergripande bild av hälsotillståndet hos individen som genomför proverna.

Tester som innehåller markören P-Protein

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


  • Analys av P-Protein
  • Bedömning av näringsstatus & vävnadsskada.
  • Blodprov för analys av totalprotein
  • Bedöm av näringsbrist eller inflammation.

169 kr