🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
MRL

Njurmarkör

Pt-eGFR(medel) relativ

Pt-eGFR(medel) relativ är ett beräknat medelvärde av estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) baserat på kreatinin och cystatin C. Det används för att bedöma njurfunktionen vid misstanke om eller känd njursvikt.

Vad är Pt-eGFR(medel) relativ?

Pt-eGFR(medel) relativ står för det relativa medelvärdet av estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR). Det är en beräknad parameter som används för att bedöma njurfunktionen hos en individ. Pt-eGFR(medel) relativ beräknas genom att ta medelvärdet av två olika eGFR-värden baserade på olika markörer i blodet - vanligtvis kreatinin och cystatin C. Kreatinin är en avfallsprodukt från musklerna, medan cystatin C är ett protein som utsöndras av njurarna. Genom att kombinera dessa två markörer kan man få en mer noggrann uppskattning av njurfunktionen än genom att använda endast en metod.

Varför beräknar man Pt-eGFR(medel) relativ?

Pt-eGFR(medel) relativ beräknas för att screena och övervaka patienter med misstänkt eller känd njursvikt när mer exakta metoder för att mäta den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) inte är indicerade eller tillgängliga. Det kan användas som ett diagnostiskt verktyg för att bedöma njurfunktionen och identifiera eventuella avvikelser från det normala. Genom att använda både kreatinin och cystatin C som markörer kan man komplettera varandras styrkor och få en mer tillförlitlig beräkning av GFR.

Vad kan högt värde av Pt-eGFR(medel) relativ indikera?

Ett högt värde av Pt-eGFR(medel) relativ kan indikera att njurfunktionen är normal eller att den är överdriven (överaktiv). Det kan vara ett positivt tecken på att njurarna fungerar effektivt och filtrerar avfallsprodukter från blodet på ett tillfredsställande sätt. Det är dock viktigt att tolka resultatet med hänsyn till individuella faktorer och eventuella andra kliniska symtom eller provresultat.

Vad kan lågt värde av Pt-eGFR(medel) relativ indikera?

Ett lågt värde av Pt-eGFR(medel) relativ kan indikera att njurfunktionen är nedsatt. Det kan tyda på en minskad förmåga hos njurarna att filtrera blodet och utsöndra avfallsprodukter. Det kan vara ett tecken på njursjukdom, njursvikt eller andra medicinska tillstånd som påverkar njurarnas funktion. Ett lågt värde kräver ytterligare utredning och uppföljning för att fastställa orsaken och vidta lämpliga åtgärder för att skydda njurfunktionen och behandla eventuella underliggande sjukdomar.

Observera att tolkningen av Pt-eGFR(medel) relativ och eventuella åtgärder som vidtas bör göras av en medicinsk expert eller njurspecialist baserat på individuella kliniska historia, symtom och andra provresultat.