Vad menas med referensintervall?

Vad menas med referensintervall?

Referensintervall, även kallat normalvärde eller referensområde, avser intervallet där majoriteten av friska personer förväntas hamna inom när vi gör en analys av en hälsomarkör. Referensintervallen används som jämförelse för att bedöma om en persons värde ligger inom det "normala" intervallet eller utanför vilket kan indikera en avvikelse och eventuell sjukdom eller risk.

Provsvar utanför eller innanför referensintervall

Kort efter att du har genomfört en hälsokontroll eller ett hälsotest kommer du se provsvaren i din journal. Provsvaren redovisas utifrån ett så kallat referensintervall där dina värden kan förekomma inom eller utanför det angivna intervallet.

Vad innebär referensintervall?

Ett referensintervall utgör en uppsättning värden som inkluderar övre och nedre gränser för en specifik hälsomarkör baserat på värden från en grupp friska personer (referensgruppen). Värdena kommer att skilja sig åt inom referensgruppen men majoriteten av värderna kommer att vara genomsnittliga och hamna mellan den övre och den nedre gränsen (gränsvärden).

Hur fastställs gränsvärdet?

För att fastställa gränsvärdet för en specifik hälsomarkör till exempel Testosteron eller Östradiol utesluter man extremerna från referensgruppen som har högst respektive lägst värden. Inom vården används referensintervallet framförallt som ett verktyg utifrån läkarens perspektiv i syfte att underlätta identifiering av avvikande värden.

Provsvar utanför referensintervallet?

Om du skulle få ett provsvar som ligger utanför referensintervallet behöver det inte betyda att du har en sjukdom eller att du omfattas av en större risk att bli sjuk. Referensvärdet indikerar på ett normalt värde hos de allra flesta men det behöver nödvändigt inte spegla ditt personliga referensvärde. En lättare avvikelse kan således vara en normalvariant för dig personligen.

Vad menas med en normalvariant?

I många fall kan det röra sig om en så kallad “normalvariant”. Det är ett lätt avvikande värde som hamnar utanför referensintervallet som kan bero på faktorer som ålder, kön, analysmetod men som även kan påverkas av utomstående omständigheter som till exempel dina kostvanor, träning eller en tillfällig infektion.

En del hälsomarkörers värden varierar kraftigt under dagen men även i kombination med yttre påverkan. Om du har vilat eller ansträngt dig fysiskt inför provtagning eller inte följt provtagningsrekommendationer kan du få missvisande värden. Med anledning av ovan är det läkarens bedömning och den sammantagna helhetsbilden i kombination med annan relevant angiven information som kan fastställa en eventuell normalvariant.

Ibland kan det vara nödvändigt att kompletterar med fler kontinuerliga uppföljande tester över tid i syfte att utreda om ett värde endast berodde på en tillfälliga förändring eller för att fastställa att det rör sig om en normalvariant i det enskilda fallet.