Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna policy gäller för samtliga personer som besöker vår hemsida www.testmottagningen.se eller använder någon av våra tjänster.

I denna policy kallas Testmottagningen för TM, personuppgiftsansvarig är 19Plus AB nedan kallad 19Plus, medan du kallas för Användaren. 19Plus AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med TM vilket kan vara på vår hemsida via e-post, chatt, telefon eller vid besök av våra fysiska mottagningar eller kontor.

TM går att kontakta vid frågor enligt nedan:

E-post: [email protected]

Post: 19Plus AB, Själagårdsgatan 9, SE-111 31 Stockholm

Syfte

Vi vill att du som Användaren ska känna dig trygg när du anförtror oss personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som Användare och i syfte att uppfylla den lagstiftning och krav som 19Plus har som registrerad vårdgivare. Vi kan även samla in uppgifter om dig som ännu inte är Användare/Kund men som vill bli kontaktad av TM.

19Plus agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som TM gör för att kunna leverera sina tjänster. Som personuppgiftsansvarig har 19Plus ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera sådana personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig bra service och erbjuda den vård eller de tjänster som vi åtar oss att utföra. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regler samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt genom samtycke för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Personnummer
 • Namn
 • Folkbokföringsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Passnummer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. När du samtycker till våra Användarvillkor vid bokning av tid, beställning av tjänst eller vid kontakt med TM, samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på [email protected] och du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser, t.ex. tjänster som administreras av myndigheter (Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen eller IVO) vid lagpliktig smittspårning, eller annan lagstadgad anmälningsskyldighet.

Personuppgiftsbiträden till Testmottagningen

TM använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster och molnlösningar. TM förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden samt att dessa biträden förutom att följa GDPR även följer TM krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i TM interna informationssäkerhetspolicy.

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och våra tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi kan då och då ändra denna integritetspolicy. Detta kan till exempel vara nödvändigt om lagen förändras, eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar integritetsskydd. Eventuella ändringar kommer direkt att läggas upp på våra hemsidor. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar den här sidan för att hålla dig uppdaterad.

Dina rättigheter

Som kund eller Användare av TMs tjänster har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har kostnadsfritt rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsförings ändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och TM kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundtjänst via e-post [email protected]

Senast uppdaterad 12 maj 2021