HBV

Hepatit B HBc-ak

Hepatit B core-antikroppar

Hepatit B core-antikroppar (HBc-ak) utgör en väsentlig komponent i diagnostiken av hepatit B-infektion samt i bedömningen av immunitet mot viruset.

Vad är Hepatit B core-antikroppar?

Hepatit B core-antikroppar är specifika antikroppar som bildas som en del av kroppens immunrespons som svar på tidigare exponering för Hepatit B-viruset (HBV). Dessa antikroppar riktar sig mot en komponent i viruset som kallas "hepatit B core-antigen" (HBc-ak).

Varför analyserar man Hepatit B core-antikroppar?

Analysen av Hepatit B core-antikroppar används för att fastställa tidigare exponering för Hepatit B-viruset. Det är en viktig del av diagnostiska tester för att förstå infektionsstatus och bedöma en persons immunitet mot HBV. Det kan också användas för att skilja mellan akut och kronisk hepatit B-infektion.

Vad kan höga nivåer av Hepatit B core-antikroppar indikera?

Höga nivåer av Hepatit B core-antikroppar kan indikera tidigare exponering för HBV och utvecklad immunitet mot viruset. Det kan också förekomma hos personer med kronisk hepatit B, särskilt om de har en samtidig positiv markör för pågående infektion, såsom HBV DNA (kvantitativ analys av HBV-DNA).

Vad kan låga nivåer av Hepatit B core-antikroppar indikera?

Låga nivåer av Hepatit B core-antikroppar kan indikera frånvaro av tidigare exponering för HBV. Det kan också förekomma hos personer som nyligen har smittats med hepatit B, eftersom antikroppsnivåerna kan ta tid att utvecklas till mätbara nivåer.

Vilket samband har Hepatit B core-antikroppar med en IVF-behandling?

Inför in vitro fertilisering (IVF)-behandling eller andra former av assisterad reproduktion är det vanligt att testa för hepatit B och andra infektioner som en del av den medicinska utvärderingen. Detta görs för att säkerställa en säker graviditet och minimera risken för överföring av infektioner till det ofödda barnet. Att fastställa en persons hepatit B-infektionsstatus är avgörande för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder under IVF-behandlingen för att skydda både den blivande modern och det ofödda barnet.

Tester som innehåller markören Hepatit B core-antikroppar


IVF-screening
Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

  • Fertilitetsscreening.
  • Analys för infektionssjukdomar.
  • Utformat inför IVF-behandling

1 595 kr